بایگانی داده ها (Data Archive)

با استفاده از این ویژگی می توانید کلیه اطلاعات گذشته سازمان را به سادگی بایگانی نمایید. داده در پایگاه داده فعلی بایگانی می شود و در زمان مورد نیاز در دسترس خواهد بود.

در زمان بایگانی داده ها، می توانید تنها داده ها را بایگانی و ضمایم آنها را حذف نمایید. در یک واحد پشتیبانی که به صورت متوسط روزانه ۱۵۰ درخواست دارد، بایگانی داده ها سرعت نرم افزار را تا ۲ برابر افزایش می دهد. بایگانی داده ها به صورت خودکار و برنامه ریزی شده با استفاده از ماژول آرشیو قابل انجام می باشد.

فهرست