توافقنامه سطح سرویس دهی (SLA)

توافقنامه سطح سرویس دهی (SLA)

توافقنامه سطح سرویس دهی ، ارائه خدمات به کاربران بر اساس محدودیت زمانبندی شده و ماتریس اولویت از پیش تعیین شده ممکن میسازد. سیستم Manageengine نیز دقیقا به همین صورت توافقنامه سطح سرویس دهی را مدیریت می نماید. پس از تعریف توافقنامه سطح سرویس دهی در این سیستم، می توانید پیشبرد توافقنامه سطوح سرویس را مورد ارزیابی قرار دهید و باعث افزایش رضایت مندی مشتری شوید.


خصوصیات سیستم SLA

• به سادگی و ظرف کمتر از ۵ دقیقه می توانید توافقنامه سطوح سرویس دهی را بر اساس سایت های متفاوت تعریف نمایید
• در صورتی که درخواست مشتری بر اساس توافقنامه سطوح سرویس دهی انجام نشود، اخطار مورد نیاز به کلیه کاربران پشتیبانی ارسال می شود
• استفاده از سیستم های خودکار برای تشخیص نوع توافقنامه سطوح سرویس دهی و در نتیجه کاهش خطا در اجرای توافقنامه سطح سرویس دهی

SLA, توافقنامه, سرویس دهی, سطح
نوشتهٔ پیشین
پایگاه داده مدیریت تنظیمات (CMDB)
نوشتهٔ بعدی
پایگاه دانش (Knowledge Base)

مطالب مرتبط