توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

با استفاده از این سیستم می توانید بر اساس اهمیت درخواست و همچنین در دسترس بودن کارشناسان، درخواست را به صورت خودکار توزیع کنید. ابزار دو امکان توزیع بر اساس Round Robin و Load Balancing را در اختیار قرار می دهد که با این امکان، وظایف فرد هماهنگ کننده پیشخوان خدمات به سادگی انجام می گردد.


مدل Round Robin

در صورتی که کارشناسان پیشخوان خدمات دارای سطح دانش یکسانی نسبت به مسائل می باشند، می توانید با استفاده از مدل Round Robin درخواست ها را میانشان تقسیم کنید. بدین ترتیب درخواست ها یکی یکی به افراد کارشناس ارجاع و پس از پایان صف کارشناسان، درخواست ها مجدد از ابتدا به افراد ارجاع می گردد.

مدل Load Balancing

با استفاده از این مدل می توانید درخواست ها را بر اساس میزان حجم کار کارشناسان به ایشان ارجاع کنید. ابزار به صورت خودکار این تشخیص را می دهد و می توانید با استفاده از گروه های پشتیبانی، درخواست ها را به صورت هوشمندانه به افراد ارجاع کنید.

 

 

Automatic Request Distribution, Load Balancing, Round Robin, توزیع, درخواست
نوشتهٔ پیشین
سفارش خرید (Purchase Order Management)
نوشتهٔ بعدی
مدیریت قرارداد (Contract Management)

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.