قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules)

قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules)

اطلاع رسانی به کارشناسان در مواقع ارسال درخواست حیاتی می باشد. با استفاده از قوانین اطلاع رسانی می توانید به تفکیک واقعه، مشکل و یا تغییر کارشناسان مربوطه را در جریان ایجاد درخواست جدید قرار دهید.


با استفاده از سیستم اطلاع رسانی این نرم افزار می توانید در شرایط مختلف پیشرفت درخواست، درخواست کننده را در جریان امور قرار دهید. در صورت نیاز می توانید ظاهر ایمیل های ارسالی را نیز بر اساس خواسته خود و یا کسب و کار تغییر دهید.

فهرست