مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

فهرست نرم افزارها

زمانی که کلیه دارایی های سخت افزاری خود را شناسایی کردید، می توانید سایر دارایی ها را از طریق CSV به ابزار وارد کنید.


می توانید مجوز نرم افزار ها را ذخیره کنید و تعداد مورد استفاده آنها در سازمان خود را گزارش کنید.

استفاده مناسب از لایسنسها

با استفاده از ابزار می توانید میزان استفاده از یک نرم افزار را شناسایی و در صورتی که استفاده از آن کم می باشد، مجوز آن را تمدید نکنید.

گزارش انقضاء لایسنس نرم افزارها

با استفاده از این امکان می توانید نرم افزارهای در حال انقضاء در بازه های زمانی پیش رو را شناسایی و از انقضاء آنها پیشگیری کنید.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
کنترل از راه دور (Remote Control)
نوشتهٔ بعدی
قوانین اطلاع رسانی (Notification Rules)

مطالب مرتبط

فهرست