پشتیبانی از چند سایت (Multi-Site Support)

در صورتی که سازمان شما در ساختمان ها، مناطق و کشورهای مختلف گسترده می باشد، هر یک از کسب و کارها ممکن است دارای قواعد کسب و کار اختصاصی و یا ساعت های کاری متفاوت باشند.

زمانی که ساعت های کاری متفاوت می باشند، امکان ایجاد درخواست در یک سایت و بررسی آن توسط سایت دیگر وجود ندارد. با استفاده از ابزار می توانید یک پیشخوان خدمات متمرکز برای کلیه کسب و کارهای خود داشته باشید که بتواند کلیه نیازمندی های آنها را پوشش دهند.

ایجاد چندین سایت برای سازمان

با استفاده از این سیستم می توانید کلیه نیروهای پشتیبانی در واحدهای مختلف سازمان را به صورت متمرکز به کار بگیرید تا پشتیبانی به صورت یک فرآیند یکپارچه در کل سازمان ارائه گردد.

سفارشی سازی نیازمندی های سازمان

در صورتی که واحدهای سازمان شما در نقاط جغرافیایی متفاوت می باشند، می توانید تعطیلات، دپارتمان ها، کارشناسان، گروه های کارشناسی، قواعد کسب و کار و توافق نامه سطح خدمات را بر اساس هر سایت جداگانه تنظیم نمایید.

Multi-Site Support, پشتیبانی, سایت
نوشتهٔ پیشین
بایگانی داده ها (Data Archive)
نوشتهٔ بعدی
موتور گزارش ساز (Report Generator)

مطالب مرتبط