مقالات ITIL

مقالات مربوط به  ITIL شامل ، پیاده سازی ITIL و راهکارهای ITIL و …

مقایسه yasm و itil

مدل YaSM و  ITIL مدل YaSM مجموعه ای از فرآیندهای مدیریت خدمات را با ساختاری واضح و روشن توصیف می کند. این به این معنا نیست که YaSM ساده انگارانه است: YaSM پیچیدگی کمتری داشته و بسیار…
ITIL

راهکارهای ITIL

ده دلیل کلی برای تصمیم گیری سازمان‌ها جهت استقرار “واحد مدیریت خدمات” بهبود کیفیت: با دار بودن رویکردی متمرکز بر بهبود مستمر خدمات در سازمان، تمامی خدمات و فرآیندهای مربوطه…
فهرست