ServiceDesk Plus

در این قسمت با کلیه ماژولهای این نرم افزار کارآمد آشنا شده و به تفضیل در خصوص ویژگی هر ماژول صحبت می شود

فهرست