مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management)

مدیریت اموال نرم افزاری (Software Asset Management) فهرست نرم افزارها زمانی که کلیه دارایی های سخت افزاری خود را شناسایی کردید، می توانید سایر دارایی ها را از طریق CSV…
ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)

ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer)

ماژول جستجوی اموال (Asset Explorer) شناسایی اموال سازمان کلید اصلی فرآیند مدیریت اموال می باشد. تنها زمانی می توانید کلیه اموال خود را مدیریت کنید که کلیه آنها شناسایی شده…
فهرست