فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands) با استفاده از این ویژگی، پست الکترونیک به صورت خودکار به درخواست تبدیل می شود و اطلاعاتی از قبیل گروه پشتیبانی، کارشناس و طبقه بندی…
فهرست