تاریخچه تغییرات

مدیریت تغییرات (Change Management)

مدیریت تغییرات (Change Management)

مدیریت تغییرات (Change Management) هدف اصلی فرآیند مدیریت تغییر، انجام تغییرات تأیید شده با ریسک قابل قبول می باشد. آغاز درخواست تغییر امکان ایجاد تغییر جدید از طریق یک مشکل…