توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution)

توزیع خودکار درخواست ها (Automatic Request Distribution) با استفاده از این سیستم می توانید بر اساس اهمیت درخواست و همچنین در دسترس بودن کارشناسان، درخواست را به صورت خودکار توزیع…