User Survey

نظرسنجی سطح رضایت مندی مشتری (User Survey)

نظرسنجی سطح رضایت مندی مشتری (User Survey) استفاده از سیستم نظرسنجی می توان میزان رضایت مندی مشتری از خدمات واحد پشتیبانی را مورد ارزیابی قرار داد. با استفاده از میزان…
فهرست