پست الکترونیک

فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands)

فرامین پست الکترونیک (Email Commands) با استفاده از این ویژگی، پست الکترونیک به صورت خودکار به درخواست تبدیل می شود و اطلاعاتی از قبیل گروه پشتیبانی، کارشناس و طبقه بندی…
فهرست