Contract Management

مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management)

مدیریت قرارداد (Contract Management) امکان نگهداری فهرستی از قراردادها و اطلاع از تاریخ پایان آنها با استفاده از ابزار موجود می باشد. یکی از اقدامات اصلی واحد خدمات فناوری اطلاعات…
فهرست