سیستمهای کنترل تردد و دسترسی

سیستمهای کنترل تردد و دسترسی

تعریف سیستمهای کنترل دسترسی : در کل سیستمهای کنترل دسترسی به 2 دسته تقسیم می شوند : سیستمهای کنترل دسترسی به به صورت کنترل ورود و خروج به محل یا…