نمونه کارهای ما

اجرای زیرساخت سیستم جریان ضعیف مجتمع اکومال کرج

طراحی شبکه

طراحی شبکه و استقرار و پیاده سازی مجازی سازی سرورهای پژوهشکده رویان

طراحی شبکه

طراحی شبکه و استقرار و پیاده سازی بستر شبکه و سرورهای آزمایشگاه میلاد

طراحی شبکه

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در سازمان فاوا شهرداری مشهد

مشاوره ITIL

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در شرکت داروسازی تهران شیمی

مشاوره ITIL

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در سنگ آهن گلگهر

مشاوره ITIL

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در ذوب آهن اصفهان

مشاوره ITIL
فهرست