نمونه کارهای ما

اجرای زیرساخت سیستم جریان ضعیف مجتمع اکومال کرج

استاندارد سازی اتاق سرور شرکت گلتاش

استاندارد سازی اتاق سرور و بستر دوربینهای تحت شبکه شرکت مارون صنعت

طراحی شبکه و استقرار و پیاده سازی مجازی سازی سرورهای پژوهشکده رویان

طراحی شبکه و استقرار و پیاده سازی بستر شبکه و سرورهای آزمایشگاه میلاد

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در سازمان فاوا شهرداری مشهد

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در شرکت داروسازی تهران شیمی

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در سنگ آهن گلگهر

مشاوره ITIL و پیاده سازی ابزار Manageengine در ذوب آهن اصفهان

پیاده سازی ITIL | مشاوره ITIL

فهرست