اجزای ITIL4 در مقابل ITIL v3

مقایسه اجزای ITIL4 در مقابل ITIL v3

در جدول زیر به صورت تفصیلی به مقایسه اجزای و بخشهای مختلف ITIL4 و ITILv3 می پردازیم. ابتدا به مفاهیم کلیدی، مدل چهار بعدی و سیستم ارزش دهی پرداخته و در بخشهای بعد شیوه های ذکر شده در ITIL4 در مقایسه با ITIL v3 می پردازیم. می توانید ابتدا به مطالعه مقاله بررسی itil نسخه ۴ بپردازید.

 

 

 

مقایسه  ITIL4 و ITILv3

 

 

اجزای ITIL4 در مقابل ITILv3

 

مفاهیم کلیدی ITIL4

مفاهیم کلیدی مدیریت خدمات
 •        برخی از این مفاهیم در فصلهای مقدماتی از مستندات ITIL v3 مورد بحث قرار می گیرند.
 •        ITIL4 تمرکز بیشتری بر ایجاد ارزش (value) می کند و این مفهوم را با جزئیات بیشتری توضیح می دهد.

مدل چهار بعدی ITIL 4

چهار بعد مدیریت خدمات
 •   ITIL4 چهار بعد را تعریف می کند که باید در نظر گرفته شود تا رویکرد جامع در مدیریت خدمات را تضمین کند:
 1. سازمانها و افراد،
 2. اطلاعات و تکنولوژی
 3. همکاران و تامین کنندگان
 4. جریان ها و فرآیندهای ارزش.

 

 •          ITIL v3 به طور خاص یک مدل چهار بعدی و نقش این جنبه ها در مدیریت خدمات را مشخص نمی کند در عین حال مدیریت خدمات را به عنوان یک رویکرد سیستمی با اجزای سرویس ها و دارایی ها معرفی می کند. بعلاوه در ITIL v3 در باب ملاحظات و مستندات کلیدی در مورد افراد، اطلاعات، فن آوری، شرکا و فرآیندها بسیار پرداخته شده است.
 •           در حالی که در ITIL v3 فرایندها به طور خاص بحث می شوند ITIL4 به فرآیندها و همچنین جریان ارزش (value stream) پرداخته و به طور مشخص به نحوه ایجاد ارزش برای کاربران، مشتریان و خدمات می پردازد.

سیستم SVS در ITIL4

مروری بر سیستم ارزش خدمات
 •    سیستم ارزش خدمات (SVS) یک مفهوم جدید در ITIL است. SVS توصیف می کند که “چگونه تمام مولفه ها و فعالیت ها در یک سازمان با یکدیگر همکاری می کنند تا یک ارزش ایجاد کنند”.
 •    سیستم ارزش افزوده خدمات ITIL شامل پنج جزء است:
 •  اصول هدایت و راهنمایی (Guidance Principles)
 • راهبری (Governance)
 • زنجیره ارزش خدمات (Service value chain)
 •   بهبود مستمر (Continual Improvement)
 •   و شیوه ها (Practices) .
 •   ITILv3 با ۲۶ فرآیند چرخه ارائه خدمات، چگونگی همکاری اجزاء و فعالیت ها در سازمان با یکدیگر بیان می کند.
 •   ITIL4 و SVS یک رویکرد جامع تر را ارائه می دهند. سازمان ها می توانند با یک مدل عملیاتی انعطاف پذیر که از روش های مختلف کار پشتیبانی می کند، استفاده کنند. ITIL4 روند ها و فرآیندها را به طور خاص تعریف نمی کند در عین حال ارائه دهندگان خدمات آزاد هستند تا طبق روال های سازمانی خود فرآیند ها را طراحی و استفاده کنند.
اصول راهنما
 •    اصول راهنمایی در ITIL4 توصیه های کلی است که می تواند سازمان ها را در بسیاری از شرایط هدایت کند.
 •   این اصول راهنمایی بخشی از نسخه اولیه ITIL v3 نیستند بلکه از نسخه ITIL Practitioner که نسخه جدید ترITIL v3 است، اقتباس گردیده است.
راهبری
 •     جزء راهبری سیستم ارزش افزوده سرویس ITIL4 در مورد هدایت و کنترل سازمان است.
 •     ITILv3 این موضوع را در مستندات استراتژی خدمات پوشش می دهد.
زنجیره ارزش خدمات
 •                    زنجیره ارزش خدمات ITIL4 عنصر مرکزی در سیستم ارزش خدمات ITIL4 است که فعالیت های کلیدی مورد نیاز برای ایجاد ارزش برای مشتری را نشان می دهد. شش فعالیت زنجیره ارزش عبارتند از:
 •   برنامه ریزی
 •   بهبود
 •   درگیر کار شدن
 •   طراحی و انتقال
 •    ایجاد
 •   تحویل و پشتیبانی
 •  ITIL4 برای هر یک از فعالیت های زنجیره ارزش، ورودی ها و خروجی های کلیدی را مشخص می کند.
 •  عنصر مرکزی در ITILv3 چرخه انجام سرویس با پنج مرحله است: استراتژی خدمات، طراحی، انتقال، عملیات و بهبود مستمر خدمات. این چرخه خدمت با زنجیره ارزش سرویس ITIL4 یکسان نیست، اما در بررسی دقیق تر نشان می دهد بسیاری از فعالیت ها در چرخه خدمت ITILv3 عموما با فعالیت های زنجیره ارزش مطابقت دارند.
پیشرفت مستمر
 •        مدل ITIL4 جهت بهبود مستمر، یک رویکرد ساختاری را برای شناسایی و اجرای بهبود ها در تمام سطوح سازمان، توصیف می کند.
 •       مدل بهبود مستمر در ITIL4 دارای هفت گام است و در برخی موارد با روند پیشرفت هفت مرحله شناخته شده در ITILv3 قابل مقایسه است.
شیوه های ITIL4
 •                    به جای ۲۶ فرایند، ۳۴ فرآیند در ITIL4 به عنوان «مجموعه ای از منابع سازمانی طراحی شده برای انجام کار یا انجام یک هدف» ارائه می دهد.
 •                   در این شیوه ها است که ریشه های ITIL4 در ITILv3 بیشتر قابل مشاهده است. چرا که بسیاری از شیوه های مربوط به فرآیندهای ITILv3 هستند.

 

 

 

شیوه های ITIL4 در مقابل فرآیندهای ITILv3

جدول زیر شرح مختصری از چگونگی رفتار ITIL4 را به فرآیندهای چرخه انجام سرویس در مقابل موارد مشابه در ITILv3 را ارائه می دهد. همچنین می توانید جهت پیاده سازی ITIL با ما در ارتباط باشید.

 •  شیوه های مدیریت عمومی
 • شیوه های مدیریت خدمات
 •  شیوه های مدیریت فنی

 

شیوه های مدیریت عمومی

شیوه های مدیریت ITIL4 مرتبط با فرآیندهای ITILv3 تغییرات ITIL4 در مقابل ITILv3
مدیریت معماری  –
 • ITILv3 شامل مقدمه ای برای مدیریت معماری سازمانی در نسخه استراتژی خدمات میباشد.
پیشرفت مستمر     روند بهبود هفت مرحله ای
 •   بهبود مستمر در ITIL4 در مورد بهبود مستمر خدمات، شیوه ها و سایر عناصر مورد نیاز، بحث می کند.

 

 •   در ITILv3 بهبود مستمر خدمات (CSI) مرحله پنجم چرخه انجام سرویس است. نسخه ITILv3 CSIاصول بهبود مستمر خدمات، روش ها و تکنیک ها را توصیف می کند.
 • ITIL4 توصیه می کند که سازمان ها از ثبت بهبود مستمر (CRI) برای مدیریت ایده های بهبود خود استفاده کنند. این مشابه با ثبت نام CSI مورد استفاده در ITILv3 و همچنین به برنامه بهبود خدمات (SIP) است.
مدیریت امنیت اطلاعات

  مدیریت امنیت اطلاعات

مدیریت دسترسی

 •     یکی از زمینه های مدیریت عملکرد امنیتی در ITIL4، احراز هویت و مدیریت دسترسی است که مشابه با فرآیند مدیریت دسترسی در ITILv3 است.
مدیریت دانش مدیریت دانش
 •                    –
اندازه گیری و گزارش دهی  –
 •  ITILv3 یک فرآیند اندازه گیری و گزارش را تعریف نمی کند، اما اندازه گیری و گزارش دهی فعالیت های کلیدی در چندین فرآیند ITILv3 مانند مدیریت سطح خدمات و روند بهبود هفت مرحله آمده است.
مدیریت تغییر سازمان  –

مدیریت تغییر سازمان (OCM) مجموعه ای از تکنیک ها و قابلیت های مدیریت است، نه یک فرآیند.

 •  OCM به جنبه انسانی تغییرات اشاره دارد و با فرآیند مدیریت تغییرات در ITILv3 (که هدف آن کاهش خطر تغییرات محیط عملیاتی می باشد.) متفاوت است.
مدیریت نمونه کارها
 •   مدیریت خدمات نمونه کارها
 •  مدیریت ارتباط با کسب و کار
 • شیوه ITIL4 در مدیریت نمونه کارها به انواع مختلف خدمات، پروژه ها و نمونه کار های مشتری اشاره دارد.
مدیریت پروژه
 •  برنامه ریزی انتقال و پشتیبانی
  روند برنامه ریزی انتقال و پشتیبانی در ITIL v3 بخشی از مرحله چرخه انتقال خدمات و عمدتا در مورد برنامه ریزی و هماهنگ کردن پروژه های انتقال خدمات است.

 •  مدیریت پروژه در ITIL4 گسترده تر بوده و هدف از آن حصول اطمینان از انجام کامل تمامی پروژه ها می باشد .
مدیریت ارتباطات
 •  مدیریت ارتباط با کسب و کار
 • مدیریت ارتباط در ITIL4 به روابط با تمام سهامداران سازمان، از جمله مشتریان اشاره دارد.
مدیریت ریسک

 •  مدیریت ریسک در لیست فرآیندهای ITILv3 نیست، اما تکنیک های مدیریت ریسک در چندین فرایند ITILv3 شرح داده شده است.
مدیریت خدمات مالی
 •  مدیریت مالی برای خدمات فناوری اطلاعات
             –
مدیریت استراتژی    مدیریت استراتژی برای خدمات فناوری اطلاعات              –
مدیریت تامین کننده
 •  مدیریت تامین کننده

  شیوه مدیریت تامین کنندگان در ITIL4 شامل راهنمایی های جدید در مورد چند منبع (multi-sourcing) و ادغام خدمات است.

ITIL4 اصطلاحی تحت عنوان قرارداد (UC) را حذف کرده و به جای آن قرارداد، تفاهم نامه، شرایط گارانتی و موارد مشابه را استفاده می کند.

مدیریت نیروی کار و استعداد                         –

ITILv3 شامل یک فرآیند مشخص برای مدیریت نیروی کار و استعداد نیست.

 •  مستندات ITILv3 برخی از راهنمایی ها را در مورد توسعه و آموزش مهارت ها ارائه می دهند.

 

شیوه های مدیریت خدمات

شیوه های مدیریت ITIL4 مرتبط با فرآیندهای ITILv3 تغییرات ITIL4 در مقابل ITILv3
مدیریت دسترسی پذیری
 •  مدیریت دسترسی پذیری
تحلیل کسب و کار

 •  این شیوه در ITIL4 تکنیک هایی برای تحلیل سیستم ها، فرآیندها، معماری ها و غیره را توصیف می کند.

بعضی از این تکنیک ها در فرایندهای ITILv3 مورد استفاده قرار می گیرند. مثلا الزامات خدمات در مرحله طراحی خدمات تعیین می شوند.

ظرفیت و مدیریت عملکرد
 • مدیریت ظرفیت
 • مدیریت تقاضا
تغییر کنترل
 •    مدیریت تغییر
 •   ارزیابی تغییر
مدیریت حوادث
 •   مدیریت حوادث
مدیریت دارایی فناوری اطلاعات
 •   مدیریت دارایی و خدمات
نظارت و مدیریت رویداد
 •   مدیریت رویداد
مدیریت مشکل
 •  مدیریت مشکل
مدیریت انتشار(release)
 •    مدیریت انتشار و استقرار
  ITIL4 شامل برخی راهنمایی های اضافی برای مدیریت انتشار در محیط های Agile / DevOps می باشد.
مدیریت خدمات کاتالوگ
 •    مدیریت خدمات کاتالوگ
 –
مدیریت پیکربندی سرویس
 • خدمات  دارایی و مدیریت پیکربندی
مدیریت تداوم خدمات
 • مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات (ITSCM)
 –
طراحی خدمات
 •  هماهنگی طراحی
 •  مدیریت سطح خدمات
 •  طراحی خدمت، مرحله دوم چرخه خدمت در ITILv3 است که هماهنگ با طراحی و مدیریت سطح خدمات به عنوان فرایندهای کلیدی می باشد.
 •    طراحی خدمت در ITILv3 شامل فرآیندهای بیشتری از قبیل مدیریت ظرفیت، مدیریت دسترسی پذیری، مدیریت تداوم خدمات فناوری اطلاعات و غیره است که با شیوه های ITIL4 با همان اسامی مطابقت دارد.
میز خدمات
 •  مدیریت حادثه
 • تحویل  درخواست
 •  ITILv3 به میز کار به عنوان یک “تابع” اشاره دارد که فعالیت های آن در فرایندهای مدیریت حادثه و تحویل درخواست توصیف شده است.
مدیریت سطح خدمات
 • مدیریت سطح خدمات
مدیریت درخواست خدمات
 •  تحویل  درخواست
تأیید و تست خدمت
 •   تأیید و تست خدمت

شیوه های مدیریت فنی

شیوه های مدیریت ITIL4 مرتبط با فرآیندهای ITILv3 تغییرات ITIL4 در مقابل ITILv3
مدیریت استقرار  مدیریت انتشار و استقرار
 •   شیوه مدبریت استقرار در ITIL4 راه های مختلفی برای استقرار سخت افزار، نرم افزار و سایر اجزای سرویس را در محیط زندگی توضیح می دهد.
 •    فرایند انتشار و مدیریت استقرار ITILv3 شامل راهنمایی های مشابه در مورد گزینه های مختلف استقرار است.
 • ITIL4 بعضی از توصیه های اضافی را برای محیط هایی با چند تامین کننده ارائه می دهد.
زیرساخت و مدیریت پلتفرم
 •    این شیوه در ITIL4 مربوط به مدیریت استفاده از فناوری های موجود در سازمان مانندراهنمایی های به روز شده در زمینه خدمات ابری و محاسبات ابری می باشد.
 •   در ITILv3 راهنمایی بسیار کمی در مورد این موضوع وجود دارد. نسخه استراتزی خدمات شامل یک ضمیمه با مقدمه ای برای ارائه فضای ابری و تاثیر آن در استراتژی خدمات است.
توسعه و مدیریت نرم افزار
 • ITIL4 یک ارزیابی سطح بالا در مورد فعالیت های توسعه و مدیریت نرم افزار ارائه می دهد.
نوشتهٔ پیشین
بررسی itil نسخه ۴
نوشتهٔ بعدی
مقایسه yasm و itil

مطالب مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.