ماه: مرداد ۱۳۹۸

بررسی itil نسخه ۴

بررسی itil نسخه ۴ ITIL 4 چارچوب ITIL را به روز رسانی کرده و یک رویکرد جامع برای مدیریت خدمات با تمرکز بر «مدیریت خدمات از آغاز تا انجام» را…
فهرست